و الفلک


تو تاریکی هم میشه نوشت .
اگه بنوسی جاته بهشت .
بدون بال هم میشه پرید . باید رفت یوسفو دید .
بدون چرخ هم میشه رفت . اینو اونی میگه که فعلا رفت .
یکی یه شهربازی ساخت و رفت .
با چرخ فلک.
و الفلک .
برای ما 
تجری فی البحر .
بدون ناخدا .
قرار نیست جایی بریم ، همینجا ، پایین میریم . توی آب هم میشه شنید .
اینو از خوش و بش ماهیا هم میشه فهمید .
آواز نگهنا چه دل‌انگیز .
تو اقیانوس هم میشه رقصید ، چشمارو بست ، خندید .
Post a Comment