خالق

من را ساخت ، بی چهره ، بی هوش ، بی حس .
من را شنید ، بی صدا ، خداموش . 
من را دید ، تاریک ، سیاه . 
من را لمس کرد ، سرد ، سخت .
من را چشید ، آب . 
من را برگزید ، بی اراده ، بی قصد . 
و از عطرش به من زد .
Post a Comment