نگارا

نگار است . با چشمانی رنگی شاید سبز و موهای بلند مجعد قهوه ای روشنش پشت شانه هایش را پوشانده . پوستش خیلی هم سفید نیست. کمی شرقی ست . حالش در لبهایش پیداست . چشمانش فقط صداقت است . لطافت دخترانه اش آخ لطافت دخترانه اش چه شوقی دارد لطافت دخترانه اش .

Post a Comment