بازی منتهی العافیه را میبازم

یا نداشتم یا نسیه داشتم یا نصفه نیمه داشتم . هیچ وقت نه حس تعلق داشتم نه چیزی متعلق به من بوده . خیالم راحت نبوده هیچوقت .