ما یه حالی ایم

ما یه حالی ایم 
نه حالمون خوبه نه حالمون بده 
ما تعجب کردیم 
از این روزا از این شبا
از این آدما از این کارا 
ما متوجه نیستیم آقا 
متوجه این حرفا این صوبتا
ما گیج شدیم 
گیج این نگاه ها گیج این خنده ها 
ما گم کردیم
خودمونو شمارو
ما موندیم آقا 
تو اون روزا تو اون صداها
ما خوندیم
فکراتونو دست خط تونو
ما مات شدیم آقا 
مات اون حرفا مات اون کارا
ما یه حالی ایم 
نه خوشحالیم نه ناراحت 
ما راضی ایم 
به اینکه هستین به اینکه نیستین
برا ما فرقی نداره دیگه 
که باشین که نباشین 
ما گیجیم آقا 
نه که مست باشیم 
اما متوجه نیستیم یه چند روزیه که چه خبره 
ما این روزا رو نه میفهمیم نه نمیفهمیم 
ما خودمونو به نفهمی هم نزدیم 
ما سواریم رو موجا 
هرجا برن 
مام میریم
قانون هم نداریم 
ما یه حالی ایم
ما خسته ایم آقا
ما خیلی خسته ایم
ما یه حالی ایم