knowing

من آینده ام را میبینم
 احتمالا با کسی که دوستش دارم ازدواج میکنم و از ازدواجم راضی خواهم بود 
کار میکنم و زندگی نسبتا مرفهی خواهم داشت 
بیشتر دوست دارم در تهران زندگی کنم و یک آپارتمان دارم که با دقت و وسواس زیاد لوازم خانه ام را در آن چیدم 
همه چیز خانه ام مدرن و شیک است
زندگی مدرنی خواهم داشت . بیشتر پولم را خرج زندگی ام میکنم
ماشین خوبی خواهم داشت و احتمالا خوشبخت خواهم بود 
همین . به همین چیزها قانع ام تازه اگر واقع بینانه به زندگی ام نگاه کنم 
رفتن از ایران مسلما خواسته همه هم سن و سالاهای من است ولی اگر بشود
نمیخواهم دنیا را تغییر بدهم ، نمیخواهم صد نفر زیر دستم کار کنند ، نمیخواهم هر روز به مسافرت خارج بروم 
من فقط میخواهم آرام باشم و وقتی آرامم که چیزهایی که دوست دارم داشته باشم
غیر از این شود آینده ای ندارم

Post a Comment