کو جام همچون آفتاب؟

صحبت هاش همیشه تو گوشمه . دلداری هاش همیشه آرومم میکنه . میگفت صبح دولت توام یه روز میدمه . راست میگفت ، دمید ولی کم فروغ . کاش حالا میتونستم ازش بپرسم چرا صبح بعضیا روشن تر از صبح منه ؟
Post a Comment