یاغی

تنها - آشنا -  مبهم - غریب - معروف - آویز  طلایی - یادگار - سفید -  یاغی -معرفت - برق - ماوراالطبیعه - ماشین - صحبت - حسادت - دوست - تعلق - یاغی -  نشان - دیوار - من - اشتباه - ظلم - تهمت - بخشش - هیچ نشان سرخی نبود - تنها - مظلوم - گوشه - مبهم - شیطان - خنده - به جای  - پول - مجبور - کار - فیلم - قدرت - خارق العاده - جنراتور - برق - رفت - نشناختم - حسرت - یاغی - تمام مدت - به یاد -  اونی که همه چیشو از دست داد ولی ناراحت نشد از کارش 
Post a Comment