بیداری

گربه سیاه - چشم های زرد - سیم قرمز - ضربه - هاری - خروس - سر خروس - تراس - پنهان کاری - حمله - پشت سر - جا خالی - سقوط - خون - دو نیم - گربه سفید . 
Post a Comment