سگ صاحاب

اگه یه سگ موکوتاه دیدن که کرم بود ولی قهوی هم بود
خیلی غمگین داشت برا خودش از کنارا رد میشد
سازدهنی میزد و اشک میریخت ...
لدفن زنگ بزنین به این شماره
صاحابشو از نگرانی دربیارین ...
پ.ن : البته ما که میدونیم اینو نوشته اینجا که دخترای دانشگاه بفهمن سگ داره شمارشم بردارن .  
ای بابا ... ای بابا ... 

Post a Comment