من میگم ، تو گوش کن

آدمی گاهی دیکتاتور دورنش بیدار میشود
از صب تا شب فقط دستور میدهد
که بگو د لامصب !
و آدم را به حرف وا میدارد
و لی گوشهایم خسته اند
به قدر کفایت شنیده اند
خوب تحمل آنها هم حدی دارد ....
اگر زندگی دوباره شروع شود
خواندن و نوشتن  را که یاد گرفتم
دفتر و قلم رو میبوسیدم مینداختم هوا ...
آری چنینند مردان خدا ...
پس من میگم ، تو گوش کن ...
Post a Comment